Loading...

Privacy Policy

PRIVACY BELEID

 

Lees dit Privacy Beleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op www.gondry.be en door het gebruik van de op deze website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacy Beleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

1.       Persoonsgegevens die door Matériaux Gondry worden verzameld

 

Dit Privacy Beleid heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

 

Bij een bezoek aan de site van www.gondry.be, kan Matériaux Gondry de volgende gegevens verzamelen en bewaren, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

 

·        het e-mailadres, het adres, het telefoonnummer en eventuele andere gegevens en/of informatie, die de gebruiker vrijwillig communiceert via de website van Matériaux Gondry;

·        alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen;

·        alle informatie met betrekking tot de pagina's die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd;

·        alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan Matériaux Gondry heeft verstrekt. (De gebruiker is de enige verantwoordelijke van de gegevens en/of informatie die hij/zij communiceert aan Matériaux Gondry).

 

 

Het gebruik van “cookies”.

Op deze site gebruikt Matériaux Gondry cookies, die de sporen van de bezochte Internetsites en gegevens over het bezoek bijhoudt, zoals de webpagina's die werden bezocht om naar onze site te gaan, de activiteiten van de gebruiker op de site en de gegevens wanneer de gebruiker een formulier heeft ingevuld. Dit gebruik van cookies door Matériaux Gondry laat haar toe een betere dienstverlening te bieden bij het volgende bezoek van de gebruiker.

 

Matériaux Gondry neemt de privacy van gebruikers zeer serieus en leeft de EU-richtlijnen op het terrein van privacy in elektronische communicatie na. Met dit doel hebben we de volgende verklaring opgesteld om u in staat te stellen de cookies te beheren die we verzamelen als u onze website bezoekt.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Hoe lang bewaart Matériaux Gondry cookies?

Cookies blijven niet langer dan 24 maanden op uw computer. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Matériaux Gondry verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 te respecteren.

 

2.       Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door Matériaux Gondry

 

De persoonsgegevens die door Matériaux Gondry worden verzameld en bewaard via deze website kunnen voor commerciële en administratieve doeleinden worden gebruikt. Dit houdt onder andere in dat Matériaux Gondry de persoonsgegevens kan gebruiken om zijn website te verbeteren, om informatie aan te vragen, evenals voor statistische doeleinden en commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing) en om de  gebruiker te contacteren en te informeren over haar producten, acties, website, …. Matériaux Gondry is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Matériaux Gondry verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Matériaux Gondry verbindt zich ertoe om de gegevens aan geen enkele andere derde te communiceren dan deze die instaat voor de verwerking van de gegevens.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een mailadres, baseert Matériaux Gondry zich op de toestemming. Indien er gebruik gemaakt wordt van een webshop, baseert Matériaux Gondry zich op de verwerkingen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

 

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor het klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

3.     Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-       zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-       een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@gondry.be

 

4.     Direct marketing

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

5.     Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Matériaux Gondry. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

Contacteer ons